Zakres usługi

Zakres realizowanych usług zależy od wybranego pakietu usług. W przypadku gdy w zamówieniu lub obustronnych ustaleniach nie wskazano inaczej, domyślnym jest Pakiet Wniosek.
Zakres usługi:
Pakiet Wniosek
– Sporządzenie wniosku o dotację zgodnie z aktualnym regulaminem programu Czyste Powietrze
– Sporządzenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów przed zawarciem umowy z WFOŚiGW
– Konsultacje techniczne w zakresie doboru technologii modernizacji objętej wnioskiem o dofinansowanie
– Przekazanie instrukcji rozliczania dotacji wraz z wzorami dokumentów rozliczeniowych

Pakiet Rozliczenie
– Przygotowanie wniosków o płatność na podstawie przekazanych dokumentów księgowych (faktur) oraz wymaganych dokumentów technicznych zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze
– Konsultacje techniczne w zakresie doboru i sprawdzenia materiałów i ich parametrów technicznych pod kątem spełnienia wymagań programu Czyste Powietrze
– Rabat wysokości 100zł na przeprowadzenie badania termowizyjnego modernizowanego budynku w okresie maksymalnie 12 miesięcy po złożeniu wniosku końcowego o płatność.

Pakiet Audyt
– Przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami programu Czyste Powietrze
– W ramach audytu zostaną zaproponowane warianty przeprowadzenia modernizacji budynku wraz z szacunkową oceną efektywności kosztowej
– Rabat wysokości 200zł na przeprowadzenie badania termowizyjnego modernizowanego budynku w okresie maksymalnie 12 miesięcy po złożeniu wniosku końcowego o płatność.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację przez Usługobiorcę umowy o dofinansowanie. W szczególności w zakresie realizacji modernizacji niezgodnie z wymaganiami technicznymi oraz regulaminem programu.

W celu prawidłowej realizacji usługi, należy wszelką korespondencję otrzymaną z WFOŚiGW związaną z wnioskiem przesyłać do wiadomości na adres: biuro@wybieramczystepowietrze.pl.

 

RODO

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności oraz świadczonych usług jest Michał Szczepański z siedzibą w Gdańsku (80-462), przy Al. Jana Pawła II 1D/26; NIP 5922135515; REGON 222129970
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
a) przygotowania wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w zakresie niezbędnym do prawidłowego wypełnienia wniosku, realizacji inwestycji oraz rozliczenia wniosku.
b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 36 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
4. Dane osobowe zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do kontaktu w celach handlowych oraz realizacji usług.
5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@wybieramczystepowietrze.pl.
7. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.